Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku więcej ...

REGULAMIN UNIWERYTETU TRZECIEGO WIEKU

§1

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany w dalszej części UTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

§2

UTW powołany jest do aktywizacji osób, w szczególności w zakresie edukacji, kultury, turystyki, profilaktyki i ochrony zdrowia.

§3

Cele określone w §2 realizowane są poprzez uczestnictwo słuchaczy w wykładach otwartych, sekcjach tematycznych i innych przyjętych w danym roku akademickim formach zajęć. Sekcje tematyczne stwarzają słuchaczom możliwości pogłębiania wiedzy dotyczącej interesujących ich zagadnień, stanowią płaszczyznę wymiany poglądów na tematy z określonych dziedzin.

§4

 1. Działalnością UTW kieruje Kierownik. Kierownika powołuje i odwołuje Rektor.
 2. Kierownik jest przełożonym wszystkich słuchaczy. Reprezentuje UTW na zewnątrz.

§5

Kierownik UTW rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem UTW niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni, a w szczególności: 1) podejmuje decyzje o przyjęciu w poczet słuchaczy, w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Rektora,
2) podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy w trybie i na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
3) podejmuje decyzje o zawieszeniu członkostwa w UTW na wniosek słuchacza na okres nie dłuższy niż rok.
Od decyzji Kierownika przysługuje słuchaczowi odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§6

Merytoryczne wsparcie Kierownikowi UTW zapewnia Rada Programowa i Rada Słuchaczy.

§7

 1. Rada Programowa UTW składa się z Rektora, Kanclerza, Kierownika UTW i przedstawiciela słuchaczy wskazanego przez Radę Słuchaczy.
 2. Rada Programowa, na wniosek Kierownika UTW, zatwierdza program kształcenia na dany rok akademicki.

§8

 1. Rada Słuchaczy jest organem opiniotwórczym i doradczym Kierownika UTW.
 2. Rada Słuchaczy składa się z przedstawiciela każdego rocznika. Przedstawiciel rocznika wybierany jest na zebraniu rocznika.
 3. Radzie Słuchaczy przewodniczy Kierownik UTW
 4. .
 5. Rada Słuchaczy zajmuje się między innymi organizacją okolicznościowych spotkań, uroczystości, a także innych wydarzeń.
 6. Rada Słuchaczy wspiera Kierownika w bieżącej działalności UTW.

§9

 1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba zamieszkała na stałe na terenie powiatu polkowickiego, która ukończyła 45 rok życia, posiada uprawnienia emerytalne albo ustalone prawo do renty, bez względu na posiadane wykształcenie.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik UTW może podjąć decyzję o przyjęciu osoby nie spełniającej warunku w zakresie posiadania prawa do emerytury lub renty.

§10

 1. Nowo przyjmowani słuchacze zobowiązani są dokonać opłaty wpisowej i składki członkowskiej na wskazany nr rachunku bankowego. Potwierdzenie wpłaty składają wraz z Deklaracją Słuchacza i Kwestionariuszem Osobowym.
 2. Pozostali słuchacze uiszczają składkę członkowską przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym roku akademickim.
 3. Wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej określa Rektor w zarządzeniu.

§11

 1. W terminie do 15 września każdego roku, każdy słuchacz jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji w celu potwierdzenia udziału w zajęciach w danym roku akademickim. Z oferowanej listy zajęć, słuchacz musi dokonać wyboru takiej ilości dowolnych form zajęć aby stanowiły one co najmniej 50% ogółu zajęć.
 2. W oparciu o złożone deklaracje udziału, Kierownik UTW ustala skład poszczególnych grup zajęć. Decyzja Kierownika w tej kwestii jest ostateczna.

§12

 1. Rekrutacje nowych słuchaczy dokonuje się w terminie określonym przez Kierownika UTW.
 2. W przypadku wolnych miejsc Kierownik UTW może podjąć decyzję o przyjęciu słuchaczy w trakcie trwania roku akademickiego. Opłatę wpisowego i składki członkowskiej dokonuje się wówczas w terminie dwóch tygodni od daty przyjęcia w poczet słuchaczy.

§13

Rok akademicki w UTW rozpoczyna się 1 pazdziernika i trwa do 30 czerwca. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry.

§14

Studia w UTW odbywają się w cyklach obejmujących okresy 3 - letnie. Słuchacze mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie cykli.

§15

 1. Każdy słuchacz otrzymuje indeks, w którym powinien dokumentować zaliczenie zajęć objętych planem i programem studiów w danych semestrze.
 2. Po zakończeniu każdego 3-letniego cyklu kształcenia, słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia 3 - letnich studiów w UTW.

§16

Do obowiązków słuchacza UTW należy w szczególności:
1) aktywne uczestnictwo w zajęciach,
2) uczestniczenie w życiu UTW poprzez pracę w sekcjach i innych formach działalności,
3) przestrzeganie i wykonywanie decyzji Kierownika UTW,
4) informowanie Kierownika UTW o dłuższych nieobecnościach trwających co najmniej miesiąc,
5) przestrzeganie niniejszego regulaminu, przepisów obowiązujących w Uczelni, przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów akademickich.

§17

Do podstawowych praw słuchacza należy, w szczególności:
1) prawo uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez UTW,
2) prawo składania wniosków, uwag, propozycji, skarg i zażaleń dotyczących działalności UTW,
3) czynne i bierne prawo wyborcze,
4) w uzasadnionych przypadkach prawo do zawieszenia swojego członkostwa w UTW na okres nie dłuższy niż rok.

§18

 1. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy w następujących przypadkach:
  1) na swój pisemny wniosek,
  2) w wyniku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej jeden miesiąc,
  3) nieopłacenia składki członkowskiej po uprzednim 2 - krotnym wezwaniu do jej uiszczenia,
  4) zachowania niegodnego słuchacza UTW w szczególności: uczestniczenia w zajęciach pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, zakłócenia zajęć lub innego zachowania naruszającego zasady współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje akademickie.
 2. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 nie może zostać ponownie przyjęty w poczet słuchaczy UTW.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu w poczet słuchaczy osoby uprzednio skreślonej z listy słuchaczy na podstawie ust. 1 pkt. 4.

§19

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.